Keresés

Panaszos Eljárás

Art. I Általános rendelkezések

Az A2E, s.r.o. jelen panaszkezelési eljárása (a továbbiakban: „Panaszkezelési eljárás”) a 18. § (1) bekezdése alapján kerül kiadásra. 1. sz. 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről szóló, a Szlovák Nemzeti Tanácsról szóló, a Szlovák Nemzeti Tanácsról szóló törvény módosításáról. 372/1990 Coll. a bűncselekményekről szóló, módosított rendelet.

Art. II Tárgy

A panaszeljárás szabályozza a garancia hatálya alá tartozó és a fogyasztó által külön rendelet (1 ) alapján megvásárolt áruk hibáiért való felelősségi jog gyakorlásának körét, feltételeit és módját.

Art. III Fogalommeghatározások

A panaszkezelési eljárás alkalmazásában

a) Eladó: A2E, s.r.o., SNP 498/96, 039 01 Turčianske Teplice, Szlovák Köztársaság, azonosítószám: 51134403, adószám: SK2120732075;

A társaság be van jegyezve a zsolnai kerületi bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, Sro részleg, bejegyzési szám. 69786/L,

(b) fogyasztó: a külön rendeletben (2) meghatározott személy,

(c) termék: olyan termék, áru, árucikk, árucikkrész vagy szolgáltatás, amelynek nyújtására a szállító a tárgyi bejegyzésnek megfelelően külön rendelet (3 ) alapján jogosult.

a kereskedelmi nyilvántartásban szereplő tevékenységek (a továbbiakban: áruk),

(d) a panasz helye: az Eladó által az a) pontban megjelölt helyiség,

(e) Reklamációs jegyzőkönyv: az a dokumentum, amellyel a fogyasztó érvényesíti a hibás áruért való felelősségi jogát.

Art. IV Az eladó felelőssége

1. Az eladó felel a fogyasztónak a megvásárolt áruért:

(a) megfelel az eladó vagy a gyártó által megadott előírt minőségnek, méreteknek és teljesítménynek, és hogy használatát külön előírás (4 ) szerint jóváhagyták,

(b) hibátlan,

(c) az árjegyzékben feltüntetett áron vagy megállapodás szerinti ár alapján értékesítik,

(d) megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi és higiéniai feltételeknek.

2. Az Eladó felel továbbá a Fogyasztóval szemben az áru olyan hibáiért, amelyek:

(a) már az átvételkor is létezett,

b) az Eladó vagy az áru gyártója által az Eladó által megerősített jótállási jegyében megadott jótállási idő alatt következett be, vagy a jelen panaszeljárásban meghatározott időszakból ered.

3. Az áru eladásakor az eladó köteles a fogyasztónak a vásárlást igazoló dokumentumot kiadni.

Art. V

1. Az Eladó nem felel a Fogyasztóval szemben az áru olyan hibáiért, amelyek:

(a) nem tekinthetők olyan hibáknak, amelyekre a garancia nem terjed ki az Art. VIII,

(b) a jótállási időszak lejárta után keletkezett, vagy amelyet a fogyasztó a jótállási időszak lejárta után igényelt.

2. Az Eladó nem felel az áru hibájáért, ha a fogyasztó nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani, hogy azt az Eladótól vásárolta.

Art. VI Az áruk visszaküldése

1. A fogyasztónak joga van panaszt tenni az általa megvásárolt áru hibái miatt. Ez a jog nem vonatkozik azokra az árukra, amelyekért az eladó nem felelős.

2. A fogyasztó köteles az áru hibáját indokolatlan késedelem nélkül, miután lehetősége volt az áru megvizsgálására, de legkésőbb az áru fogyasztó általi átvételétől számított hat hónapon belül reklamálni. Ha a fogyasztó nem jelzi a hibát ezen időszakon belül, a joga megszűnik.

3. Ha az árun olyan hiba van, amely a fogyasztó általi átvételkor még nem állt fenn, és az áru átvételétől számított hat hónap elteltével keletkezett, a fogyasztó jogosult az áru hibáját a hiba felfedezésének időpontjától, de legkésőbb a jótállási idő lejártáig kifogásolni.

4. Ha a fogyasztó a jótállási idő lejárta előtt nem jelzi az áru hibáját, joga megszűnik.

Az Eladó nem veszi figyelembe a jótállási idő lejárta után benyújtott igényt.

5. Az Eladó köteles a hibáról reklamációs jegyzőkönyvet készíteni, amely tartalmazza különösen azt, hogy ki, mikor és hol jelezte az áru hibáját, annak leírását és a kezelés módját. Az adminisztrációs lépések leegyszerűsítése érdekében használhatja a eza panasztételi űrlapot.

Art. VII Jótállás az árukra

1. Az Eladó az Árukra huszonnégy hónapig vagy külön szabályozás szerint (1) vállal jótállást.

2. A jótállási időszak az áru Eladótól való átvételének napján kezdődik.

3. Ha az árut a reklamáció hatálya alá tartozó új árura cserélik, az új jótállási időszak az új áru átvételének időpontjától kezdődik.

Art. VIII A jótállás kizárása

1. A jótállás nem vonatkozik az áruk olyan hibáira, amelyek átvételekor:

(a) a fogyasztó vagy más személy által az áru megrongálásával vagy szakszerűtlen kezelésével okozott, vagy az ő tevékenységüktől függetlenül keletkezett vis major,

(b) visszaélésszerű használat, jogosulatlan használat vagy az árucikkek rendeltetésétől eltérő célra történő felhasználás okozta,

(c) nyilvánvalóan mechanikusan vagy más módon tönkrement, vagy nyilvánvalóan sérült vagy idegen anyaggal szennyezett áruk, amelyekről vitathatatlanul megállapítható, hogy tönkremenetelüket, sérülésüket vagy szennyezésüket nem a fogyasztó okozhatta,

(d) következményeként keletkeztek:

1. önkényes módosítások vagy javítások, amelyeket nem a jelen panaszkezelési eljárás szerinti garanciális javítási eljárás részeként végeztek,

2. egyéb szakszerűtlen beavatkozás vagy a jótállási feltételekkel ellentétes egyéb bánásmód,

3. az áruk nem megfelelő tárolása, tárolása vagy ártalmatlanítása nem megfelelő környezetben.

Art. IX Hibás árukért való felelősségre vonatkozó eljárás

1. A fogyasztó jogosult az áru hibájáért való felelősséget (a továbbiakban: „kárigény”) a kárigénylés helyén érvényesíteni. A kárigényt a hiánytalan és megfelelően elkészített kárbejelentés és az összes vonatkozó dokumentum dokumentálása napján kell benyújtani.

Hogyan igényelheti az árukat?

Postai úton vagy hajózási társasággal

Készítse elő és csomagolja biztonságosan az árut.

Csatoljon egy kísérőlevelet a hiba leírásával, vagy használja a ez panaszbejelentő lap.

Csatolja a vásárlási bizonylat másolatát és a visszaküldési címet.

IBAN bankszámlaszám visszatérítés esetén.

Vigye az árut a postára vagy a szállítmányozó céghez.

Kérjük, az árut a következő címre küldje:

A2E, s.r.o.

A. Nogrády 24

960 01 Zvolen

Személyesen telephelyünkön

Készítse elő és szállítsa az árut a címre:

A2E, s.r.o.

A. Nogrády 24

960 01 Zvolen

2. Az áru reklamációjakor a fogyasztó köteles bemutatni a hibás árut, valamint az eladóval való vásárlást igazoló dokumentumokat, különösen a vásárlást igazoló bizonylatot, szállítólevelet, számlát vagy más megbízható dokumentumot. Ha a fogyasztó az előző mondat szerinti dokumentumot nem nyújtja be az áruval együtt, az eladó jogosult panaszbejelentést készíteni, de figyelmeztetnie kell a fogyasztót, hogy a panaszeljárás csak akkor indul meg, ha a panaszra vonatkozó alaki követelményeket teljesítették. A hivatalos

hiányosságok esetén az eladó határidőt szab, amely nem lehet három napnál rövidebb.

3. Ha a fogyasztó nem orvosolja a hiányosságokat a (2) bekezdés szerint. az Eladó megszünteti a panaszeljárást.

4. Ha a fogyasztó a kifogásolt árut az eladónál tartotta, az eladónak fel kell kérnie a fogyasztót, hogy hét napon belül vegye át az árut, ellenkező esetben a fogyasztó köteles azt az eladónak a fogyasztó költségére elküldeni.

Art. X

1. A panaszt az Eladónak a fogyasztói panaszok fogadására kijelölt alkalmazottja (a továbbiakban: felelős személy) veszi át. Ha kárigényt nyújtanak be, a felelős személy köteles kárbejelentést készíteni, amelyet a fogyasztónak meg kell erősítenie. A panaszbejelentés egy példányát az eladónak ki kell adnia a fogyasztónak.

2. Az (1) bekezdésben említett célból az eladó jogosult a fogyasztó személyes adatainak külön rendelet (5) szerinti kezelésére.

Art. XI

1. Ha az áru nyilvánvalóan hibás, és nincs szükség külön vizsgálatra, az Eladó köteles a hibát a lehető leghamarabb, indokolatlan késedelem nélkül kijavítani.

2. Ha reklamáció esetén az árut külön kell értékelni, a reklamáció feldolgozásának határideje nem haladhatja meg a reklamáció időpontjától számított 30 napot. Ez a határidő nem foglalja magában a fogyasztó magatartása vagy az együttműködés elmulasztása miatt eltelt időt.

Art. XII

1. A fogyasztónak joga van ezt követelni:

(a) ha az áru javíthatatlanul hibás:

1. az Eladó a lehető leghamarabb, de legkésőbb a jogszabályban előírt határidő lejártáig saját költségén orvosolta a hibát,

2. az eladó kicserélte a hibás árut, kivéve, ha az eladónak az áru árához és a hiba súlyosságához képest aránytalan költségei merülnek fel,

(b) ha az áru helyrehozhatatlanul hibás

1. az eladó a hibás árut hibátlanra cserélte, vagy elállt az adásvételi szerződéstől, ha a hiba nem hárítható el, és a hiba akadályozza az áru rendeltetésszerű használatát,

2. az eladó ésszerű árengedményt adott az áru vételárából, ha a hiba nem akadályozza az áru rendeltetésszerű használatát,

(c) ismétlődő hibák esetén

– az eladó a hibás árut hibátlanra cserélte, vagy elállt az adásvételi szerződéstől, ha a hiba kijavítható, de a hiba akadályozza az áru rendeltetésszerű használatát, mivel legalább két korábbi garanciális javítást követően ugyanaz a hiba jelentkezett, vagy az árun egyszerre több olyan hiba jelentkezett, amelyek mindegyike akadályozza az áru rendeltetésszerű használatát.

Art. XIII

1. Ha a fogyasztó köteles az árut az eladótól átvenni, és a fogyasztó nem veszi át az árut az eladó által meghatározott határidőn belül, az eladó jogosult az áru után 3,00 EUR összegű tárolási díjat felszámítani a tárolás minden megkezdett páros napjára. Az eladó által az áru átvételére meghatározott határidő nem lehet kevesebb tíz napnál.

2. Ha a fogyasztó az árut ismételt felszólítás után sem veszi át, az eladó jogosult az árut megtartani, használni, azzal rendelkezni és élvezni, vagy azt a fogyasztó költségére a fogyasztónak elküldeni.

Art. XIV

Ha az Eladó a jelen Reklamációs Szabályzatnak megfelelően kijavította az áru hibáját, vagy a hibás árut hibátlanra cserélte, a reklamációt elintézettnek kell tekinteni. A panasz kezelését a panaszbejelentésben rögzíteni kell. A panasz rendezésekor az Eladó a Fogyasztónak a panaszbejelentés egy példányát adja ki a vonatkozó jegyzőkönyvvel együtt.

Art. XV

(1) A jelen panaszszabályzatban nem szabályozott ügyeket a külön szabályzat (6) szerint kell kezelni.

2. Ez a panaszeljárás ennek megfelelően az áruk javítására is vonatkozik.

Art. XVI

Ez a panaszkezelési eljárás 2020.11.1-én lép hatályba.

—————————————————

(1) Pl. Polgári törvénykönyv, a Szlovák Köztársaság kereskedelmi törvénykönyve

(2) A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja az Art. a) A Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlésének törvénye a) A Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlésének sz. 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről szóló, a Szlovák Köztársaság Országgyűlése által elfogadott, a Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlése által elfogadott, a fogyasztóvédelemről szóló törvény módosításáról. 372/1990 Coll. a bűncselekményekről szóló, módosított

(3) A Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlésének a Szlovák Köztársaságról szóló 3. sz. 455/1991 Coll. kereskedelmi tevékenységre (kereskedelmi engedélyekről szóló módosított törvény)

(4) A Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlésének a Szlovák Köztársaságról szóló, 4. sz. 264/1999 Coll. a termékekre vonatkozó műszaki követelményekről és a megfelelőségértékelésről, valamint egyes módosított jogi aktusok módosításáról és kiegészítéséről

(5) A sz. 18/2018 Coll. A személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló törvény

(6) A Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlésének a Szlovák Köztársaságról szóló 6. sz. 250/2007 Coll. a fogyasztóvédelemről szóló, a Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlése által elfogadott, a Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlése által elfogadott, a Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlése által elfogadott, a Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlése által elfogadott 372/1990 Coll.

a bűncselekményekről szóló módosított Polgári Törvénykönyv