Keresés

Általános szerződési feltételek

I. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF az adásvételi szerződés felei közötti kapcsolatokat szabályozza, ahol az egyik oldalon az A2E, s.r.o. társaság, azonosító száma: 51134403, székhelye: SNP 498/96, 039 01 Turčianske Teplice, bejegyezve a zsolnai kerületi bíróság Sro részlegének kereskedelmi nyilvántartásába, bejegyzési száma: Sro. 69786/L mint eladó (a továbbiakban: „Eladó” vagy „A2E, s.r.o.”), a másik oldalon pedig a vevő, aki lehet fogyasztó is (a továbbiakban: „Vevő”). Az Eladóval kapcsolatos további információk a www.tiler-market.sk weboldalon a „kapcsolat” részben találhatók.

A vevő fogyasztó vagy vállalkozó.

A fogyasztó olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenysége keretében jár el.

Az Eladó és a Fogyasztó jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott jogviszonyaira a vonatkozó rendelkezésekre a Fogyasztóról szóló törvény rendelkezései az irányadók. 40/1964 Tt., Polgári Törvénykönyv, valamint a kapcsolódó rendeletek.

A vállalkozó azt jelenti:

 • a kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzett személy,
 • olyan személy, aki kereskedelmi engedély alapján tevékenykedik,
 • az a személy, aki a kereskedelmi engedélytől eltérő alapon, külön szabályozás alapján vállalkozást működtet,
 • olyan személy, aki mezőgazdasági termelést folytat, és akit a nyilvántartásba külön rendelet alapján vettek fel.

Az ÁSZF alkalmazásában vállalkozónak minősül az is, aki üzleti tevékenysége során az előző mondatban foglaltak szerint jár el. Amennyiben a Vevő a megrendelésben megadja azonosító számát (azonosító szám), akkor tudomásul veszi, hogy a vállalkozókra vonatkozó ÁSZF-ben meghatározott szabályok vonatkoznak rá.

Az Eladónak a Vevővel, aki vállalkozó, a jelen ÁSZF-ben vagy az A2E, s.r.o. és a Vevő közötti szerződésben kifejezetten nem szabályozott jogviszonyaira a vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók. 513/1991 sz. törvénykönyv, a módosított Kereskedelmi törvénykönyv, valamint a kapcsolódó rendeletek. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérések esetén a szerződés szövege az irányadó.

A megrendelés leadásával a Vevő megerősíti, hogy megismerte a jelen ÁSZF-et, amelynek szerves részét képezi a Panaszkezelési eljárás és a „Szállítási módok” című dokumentum, a megrendelt szolgáltatás és/vagy a megadott licenc feltételeit, és elfogadja azokat a megrendelés elküldésének pillanatában érvényes és hatályos szövegezésben. A vevő a megrendelés visszaigazolásakor a megadott e-mail címre online linkként megkapja az ÁSZF egy példányát.

A Vevő tudatában van annak, hogy az Eladó által kínált termékek megvásárlása nem jogosítja fel a Vevőt az A2E, s.r.o. vagy más cégek bejegyzett védjegyeinek, kereskedelmi neveinek, céglogóinak vagy szabadalmainak használatára, kivéve, ha egyedi esetben külön szerződésben másként állapodtak meg.

Az ÁSZF-et a Vevő a megadott e-mail címre küldött megrendelés visszaigazolás részeként online link formájában kapja meg. A szerződés alapvető adatait tartalmazó számlát legkésőbb a leszállított áruk/szolgáltatások részeként állítjuk ki és adjuk át a Vevőnek. A Vevő ezzel egyetért.

II. Adásvételi szerződés

1. Az adásvételi szerződés megkötése

Ha a vevő fogyasztó, az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat az eladó által a felajánlott áruknak az oldalon történő elhelyezése, az adásvételi szerződés a megrendelésnek a fogyasztó vevő általi elküldésével és a megrendelésnek az A2E, s.r.o. általi elfogadásával jön létre. Az A2E, s.r.o. haladéktalanul visszaigazolja ezt az elfogadást a vevőnek a megadott e-mail címre küldött tájékoztató e-mailben, ez a visszaigazolás azonban nem érinti a szerződés létrejöttét. A tájékoztató e-mailben a vevő megtalálja az ÁSZF aktuális változatának és az Eladó panaszkezelési eljárásának linkjét is. Az így létrejött szerződés (beleértve a megállapított árat is) csak a felek megegyezésével vagy jogi okokból módosítható vagy mondható fel. Az eljárás alóli kivételt lásd a VI. pontban. Rendelés.

Ha a vevő vállalkozó, az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslat a vevő vállalkozó által elküldött árubeszerzés, és maga az adásvételi szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor az A2E, s.r.o. kötelező érvényű hozzájárulását a vevő vállalkozónak az ajánlatával együtt átadja. Az Eladó nem vállal felelősséget az adattovábbítás során felmerülő hibákért. A szerződéskötés szlovák nyelven történik.

Ha az áru mellé ajándékot adnak, és azt a Vevő nem használja fel, a Vevő köteles előzetesen felvenni a kapcsolatot az Eladóval, és tájékoztatni, hogy az ajándék nem érdekli. Ebben az esetben a Vevő az árut ezen ajándék nélkül kapja meg. Ha ez nem történik meg, a Vevő köteles a szerződéstől elállni a Vásárlási szerződés Art. VII (A szerződéstől való elállás) visszatérés.

A megkötött szerződést az Eladó a sikeres teljesítés érdekében a megkötésétől számított legalább öt évig, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályok szerinti időtartamig archiválja, és harmadik, nem érdekelt felek számára nem hozzáférhető. A szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépésekre vonatkozó információk a jelen általános szerződési feltételekből derülnek ki, ahol a folyamat egyértelműen le van írva. A vevőnek lehetősége van a megrendelés ellenőrzésére és esetleges javítására a tényleges elküldés előtt. Ezek az ÁSZF-ek elérhetőek az egyes A2E, s.r.o. portálokon, és így a vevő számára archiválásra és sokszorosításra rendelkezésre állnak.

A távoli kommunikációs eszközök (telefon, internet stb.) használatának költsége a megrendelés leadásához a szokásos díjszabás szerint, a vevő által igénybe vett távközlési szolgáltatások díjszabásától függően kerül felszámításra.

Ha a szolgáltatásokat a vevő-fogyasztó megrendeli, akkor ezennel beleegyezik, hogy azokat a törvényes elállási határidő lejárta előtt a rendelkezésére bocsátják.

2. A vétel tárgyának kiszállítása

Az adásvételi szerződéssel az Eladó vállalja, hogy átadja a Vevőnek a tárgyat, a vásárlás tárgyát képező digitális tartalmat/licencet, és lehetővé teszi a Vevő számára, hogy megszerezze a tulajdonjogot/licencet, a Vevő pedig vállalja, hogy átveszi a tárgyat/digitális tartalmat, és megfizeti az A2E, s.r.o. részére a vételárat.

Az Eladó fenntartja az ingatlan tulajdonjogát, ezért a Vevő csak a vételár teljes kifizetése után válik tulajdonosává. Ugyanez a szabály érvényes, ha licencet vagy szolgáltatást vásárol.

Az A2E, s.r.o. átadja a terméket és a termékre vonatkozó dokumentumokat a vevőnek, és lehetővé teszi a vevő számára, hogy a szerződésnek megfelelően megszerezze a termék/engedély tulajdonjogát.

Az Eladó akkor tesz eleget a dolog Vevőnek történő átadására vonatkozó kötelezettségének, ha lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a teljesítés helyén rendelkezzen a dologgal, és erről a Vevőt kellő időben értesíti.

Ha az Eladó szállítja a terméket, az Eladó a terméket a Vevő-Vállalkozó részére úgy adja át, hogy azt a Vevő részére történő szállítás céljából átadja az első fuvarozónak, és lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a fuvarozóval szemben gyakorolja a fuvarozási szerződésben foglalt jogait, az A2E, Kft. a terméket addig nem adja át a Vevő-Fogyasztónak, amíg a terméket a fuvarozó át nem adta a Vevő-Fogyasztónak.

Az Eladó köteles a vétel tárgyát a megadott mennyiségben, minőségben és kivitelben átadni a Vevőnek.

Ha nincs meghatározva, hogy a dolgot hogyan kell becsomagolni, az eladónak a szokásoknak megfelelően kell becsomagolnia a dolgot; ha nincs szokás, akkor a dolog megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon. Ugyanígy az A2E, Ltd. beszerzi a szállítandó terméket.

A vásárló vállalkozó ezennel beleegyezik, hogy a megvásárolt áruk használatához nem kell szlovák nyelvű használati utasítást kapnia.

A Vevő az Eladótól vásárolt elektronikus tartalmak használata során köteles betartani a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeket (az ÁSZF alkalmazásában ideértve a szoftvereket stb. is), valamint a szerzői jogi művekre vonatkozó jogszabályokat és a termékre vonatkozó egyedi licencfeltételeket. Ha a vevő megszegi az így meghatározott kötelezettségeket, akkor köteles az esetleges kártérítést megfizetni, és az ilyen cselekményeknek büntetőjogi következményei is lehetnek.

A Vevő jogosult az összes elektronikus művet kizárólag személyes használatra használni, kivéve, ha a licencfeltételek másként rendelkeznek, és az ilyen használat célja nem közvetlen vagy közvetett gazdasági vagy kereskedelmi haszonszerzés. A Vevő továbbá nem jogosult a megvásárolt elektronikus tartalmat másolni, sem más módon reprodukálni, másolatot, kivonatot készíteni vagy más módon rendelkezni vele a szerzői jog, egyéb jogi előírások vagy a szóban forgó termék licencfeltételeinek megsértésével. Az elektronikus tartalomhoz való hozzáférés megtiltható, illetve az engedély érvényteleníthető, ha az elektronikus tartalomhoz jogellenes tevékenység eredményeként jutottak hozzá.

Az ÁSZF ezen rendelkezése az A2E, s.r.o. által a vevőnek ajándékba adott elektronikus tartalomra is vonatkozik.

Az Eladó bizonyos üzleti esetekben és foglalás esetén előleg fizetését kérheti a Vevőtől. Ez az előleg az adott üzleti ügy vagy foglalás visszaigazolásával együtt fizetendő. Ez a foglaló a vételárba beszámításra kerül. Az ilyen üzleti ügy vagy foglalás törlése esetén az A2E, s.r.o. 7 napon belül visszaadja azt a Vevőnek. A betét nem kamatozó.

III. Biztonság és információvédelem

A Vevő személyes adatainak az A2E, s.r.o. által történő védelme és feldolgozása tekintetében a következők érvényesek ezek a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek.

IV. Működési idő

Megrendelés az interneten keresztül vagy a kereskedő munkatársain keresztül:

Nyitva tartás:

Üzletek – H – P: 8:30-11:00 – 11:30-15:30

Az információs rendszer meghibásodása vagy vis maior esetén az A2E, s.r.o. nem felelős az üzemidő be nem tartásáért.

A munkaszüneti napokra eső napok nyitvatartási idejéről az ügyfeleket a www.tiler-market.sk honlapon tájékoztatjuk.

V. Árak

Minden ár szerződéses. Az online áruház árai mindig aktuálisak és érvényesek. Az árak véglegesek, azaz tartalmazzák az ÁFA-t és minden egyéb adót és díjat, amelyet a fogyasztónak kell fizetnie az áru megszerzéséért, de nem tartalmazzák a szállítási stb. díjakat, amelyek csak a kosárban jelennek meg, és amelyek összege a Vevő választásától függ.

A vevő az árut a megrendelés időpontjában érvényes áron kapja meg. A megrendelés leadása előtt a Vásárló Fogyasztónak lehetősége van megismerkedni a teljes árral, beleértve az ÁFA-t és minden egyéb költséget (szállítási költség stb.). Ezt az árat a megrendelésben és az árubeszerzés kézhezvételét igazoló üzenetben tüntetjük fel.

A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő az Eladó belső információs rendszerében bekövetkezett hiba miatt tévesen közzétett áron rendel árut, az A2E, s.r.o. jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, még azt követően is, hogy a Vevő megkapta a megrendelését megerősítő e-mailt. Ebben az esetben az Eladó köteles erről a tényről a Vevőt tájékoztatni. Példák arra, hogy mikor fordulhat elő helytelenül közzétett ár, a következők:

– az áru ára első látásra helytelen (pl. nem veszi figyelembe a beszerzési árat);

– az áru ára hiányzik, vagy egy vagy több extra számjegyet tartalmaz;

– az árucikkek árengedménye meghaladja az 50%-ot, anélkül, hogy az árucikkek egy különleges marketingkampány vagy egy különleges szimbólummal megjelölt akció részét képeznék.

Az Eladó rámutat, hogy az A2E, s.r.o. információs rendszer automatikusan tájékoztat arról, hogy a látszólag hibás árú árucikkek árengedményt kapnak. eladó áruk stb. Amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy az árut ténylegesen árengedménnyel adják-e el, vagy az áru árában nyilvánvaló hiba van, a Vevő köteles felvenni a kapcsolatot az Eladóval, és ellenőrizni az ár helyességét.

Az akciós árak a készlet erejéig vagy meghatározott ideig érvényesek.

Az eredeti ár az áru/szolgáltatás/licenc ára, amelyen az A2E, s.r.o. a szóban forgó árut/szolgáltatást/licencet kínálta, anélkül, hogy figyelembe venné az esetleges bónuszokat, az eladást elősegítő marketingkampányokat és egyéb kedvezményes akciókat a működtetett webáruházban, vagy a gyártó vagy forgalmazó által nem kötelezően ajánlott árat, ahol a feltüntetett ár mindig az lesz, amelyik jobban tükrözi a szóban forgó termék piaci árszintjét.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződést semmisnek nyilvánítsa, ha személyes adatokkal való visszaélés, a fizetési kártyákkal való visszaélés stb. történt, vagy közigazgatási vagy bírósági hatóság beavatkozása miatt. A Vevőt tájékoztatni fogják erről az eljárásról.

Az A2E, s.r.o. fenntartja továbbá a jogot, hogy az adásvételi szerződést érvénytelennek nyilvánítsa, ha a kedvezményes vagy hasonló utalványt jogosulatlanul, a feltételek megsértésével használják fel. Általában ez a helyzet, ha:

 • a kedvezményes utalványt más árukra használják fel, amelyekre azt szánták;
 • a kedvezményes utalványt egy másik kedvezménnyel együtt használják fel, még akkor is, ha e kedvezmények összevonását nem tiltották meg kifejezetten;
 • a kedvezményes utalványt olyan vásárlásra használják fel, amely nem éri el a meghatározott minimális árat;
 • Az A2E, s.r.o. megállapítja, hogy a kedvezményes utalványt már felhasználták.

VI. Rendelés

A következő módokon rendelhet:

 • az Eladó webáruházán keresztül
 • olyan kommunikációs eszközökkel, amelyekkel a vevő kifejezi az eladó által kínált áruk/szolgáltatások megrendelésére vonatkozó akaratát (telefonon, e-mailben stb.), és az A2E, s.r.o. rögzíti és utólag megerősíti a vevő így kapott akaratnyilvánítását.
 • személyesen az Eladó telephelyén.

VII. A szerződéstől való elállás

Az Eladó azt ajánlja, hogy a Vevő készítsen biztonsági másolatot az adatokról, majd törölje azokat arról az eszközről vagy berendezésről, amelyen a Vevő személyes adatokat tárol, mielőtt eláll a szerződéstől azon eszközre vagy berendezésre vonatkozóan, amelyen a Vevő személyes adatokat tárol.

A fogyasztónak minősülő vevő elállása a szerződéstől

A távollevők között vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződéssel kötött áruk adásvételére vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződések esetén a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (102/2014. sz. törvény) 7. §-a értelmében a vevő az áru átvételétől, illetve a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül jogosult elállni az így megkötött szerződéstől, a fent említett határidőn belül pedig a szerződéstől való elállásra vonatkozó levelet kell az A2E, Kft. részére megküldeni. A Vevőnek ez a joga akkor is megvan, ha az interneten keresztül megrendelt árut személyesen veszi át az Eladó kiadási pontján.

A fogyasztónak az adásvételi szerződéstől való elállási jogának gyakorlására vonatkozó útmutató (Panaszolási eljárás) és az elállási nyomtatvány elérhető. itt.

A visszavonást és az árukat a következő címre kell küldeni:

A2E, s.r.o.

Nogrády 24

SK – 960 01 Zvolen

Az árut a vevőnek legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül, hiánytalanul, teljes dokumentációval, sértetlenül, tisztán, lehetőleg az eredeti csomagolással együtt, abban az állapotban és értékben, ahogyan az árut átvette, vissza kell küldenie a fogyasztónak. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő vevő 14 napon belül eláll a szerződéstől, a fogyasztónak el kell küldenie az elállást az eladó e-mail címére, vagy személyesen kell értesítenie az A2E, s.r.o.-t, vagy a vevő használhatja a űrlap a szerződéstől való elállásra az Eladó weboldalán.

Visszalépés esetén, ha a vásárlás tárgya üzemanyagtartállyal rendelkező berendezés, akkor a tanknak üresnek kell lennie az áru vevő általi átvételekor. Abban az esetben, ha a visszaküldött áru hiányos vagy sérült, az A2E, s.r.o. követelheti a vevőtől az áru értékének csökkenésével megegyező összeget (a távollevők között vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről és egyes törvények módosításáról szóló törvény 10. § (4) bekezdésének megfelelően).

Fogyasztási cikkek (pl. kozmetikumok, drogériás termékek stb.) esetében a szerződéstől csak akkor lehet elállni, ha a vevő az árut sértetlenül, eredeti csomagolásban, sértetlenül és használatlanul szállítja.

A fizikailag visszaküldött árukért járó pénzt az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítik a fogyasztónak.

A fogyasztók nem állhatnak el a szerződéstől, kivéve, ha az elállásról kifejezetten megállapodtak:

(a) szolgáltatás nyújtása esetén, ha a szolgáltatás nyújtását a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás megadásával elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, ha a szolgáltatás teljes körű nyújtása megtörtént, és ha a szolgáltatás teljes körű nyújtása megtörtént,

(b) olyan áruk értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ármozgásaitól függ, amelyekre az eladónak nincs ráhatása, és amelyek az elállási időszak alatt bekövetkezhetnek,

(c) a fogyasztó egyedi igényei szerint készült áruk, egyedi megrendelésre készült áruk vagy kifejezetten egyetlen fogyasztónak szánt áruk értékesítése,

(d) a gyors romlásnak vagy romlandóságnak kitett áruk értékesítése,

(e) olyan védőcsomagolásba zárt áruk értékesítése, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelyek védőcsomagolása a szállítást követően megsérült,

(f) olyan áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal,

g) olyan alkoholtartalmú italok értékesítése, amelyek árában a szerződéskötéskor állapodtak meg, míg a szállításuk legkorábban 30 nap múlva történhet meg, és az áruk a piaci ármozgástól függ, amelyet az A2E, s.r.o. nem tud befolyásolni,

(h) a fogyasztó által az eladótól kifejezetten kért sürgős javítás vagy karbantartás elvégzése; ez nem vonatkozik a javítási vagy karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges pótalkatrészek kivételével a szolgáltatási szerződésekre és az áruértékesítési szerződésekre, ha azokat az eladónak a fogyasztóhoz tett látogatása során kötötték, és a fogyasztó nem rendelte meg előzetesen ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat,

(i) a védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, képfelvételek, hangfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó kicsomagolta a csomagolást,

(j) időszaki kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződések alapján történő értékesítést és a nem védőborítóban szállított könyvek értékesítését,

(k) nem szálláshely célú szálláshely-szolgáltatás, áruszállítás, gépkocsik bérbeadása, vendéglátás vagy szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, amelynek keretében az eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti időpontban vagy időtartamon belül nyújtja,

(l) az elektronikus tartalom nem tárgyi adathordozón történő nyújtása, amennyiben az elektronikus tartalom nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy a hozzájárulás kifejezésével elveszíti az elállás jogát.

m) ha az adásvételi szerződés tárgya egy ajándékutalvány, amelyet a fogyasztó kivett a védőcsomagolásból (azaz pl. a borítékból), ebben az esetben a titkos kód nyilvánosságra kerül, amely ezáltal elértéktelenedik és elfogy.

Ha a vevő úgy dönt, hogy a fent említett határidőn belül eláll, javasoljuk, hogy az elállási folyamat felgyorsítása érdekében az árut az A2E, s.r.o. címre szállítsa, egy kísérőlevéllel együtt, amely tartalmazza az adásvételi szerződéstől való elállás lehetséges okát (ez nem feltétel), a vásárlási bizonylat számát és a megadott bankszámlaszámot, vagy annak megjelölésével, hogy az összeg készpénzben kerül kifizetésre, vagy további vásárlásra lesz igénybe véve.

A fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha eláll a szerződéstől, viseli az áruknak az A2E, s.r.o.-hoz való visszaküldésének költségeit, és ha eláll a távollevők között kötött szerződéstől, akkor az olyan áruk visszaküldésének költségeit is, amelyek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza postai úton.

A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az áruval együtt ajándékot is adnak, az A2E, s.r.o. és a Vevő közötti ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy amennyiben az adásvételi szerződéstől való elállási jogát 14 napon belül gyakorolja, az ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a fogyasztó köteles a visszaküldött áruval együtt a kapcsolódó ajándékokat is visszaküldeni, beleértve mindazt, amivel gazdagodott. Abban az esetben, ha ezeket az ajándékokat nem adják vissza, ezek az értékek a fogyasztó jogtalan gazdagodásának minősülnek. Ha a jogalap nélküli gazdagodás tárgyát nem lehet átadni, az eladó a szokásos ár összegének megfelelő pénzbeli kártérítésre jogosult. Az ajándékozási szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés nem szűnik meg, és a szerződéseket e tekintetben külön kezelik.

A fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha az áruval együtt ajándékot is adnak, akkor 24 hónapon belül nem lehet élni a kifogásolási joggal. A fogyasztó csak az áru átvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja az ilyen ajándékokkal kapcsolatos kifogásolási jogait. A vállalkozó ajándékozás esetén nem jogosult a vétkességből eredő jogokat érvényesíteni.

Ha az áruk visszaküldésének valamennyi fenti feltétele teljesül, a vevő jogosult a megvásárolt árukkal kapcsolatban kifizetett összegek visszatérítésére, amelyet legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszakap. Ha nem adnak meg számlaszámot, az összeg automatikusan készen áll arra, hogy ugyanezen időszakon belül újabb vásárlással vagy készpénzfelvétellel lehívható legyen, az eredeti jóváírási számla bemutatásával, amelyet az ügyfélnek az adásvételi szerződés törlésének megoldását követően haladéktalanul megküldenek.

Vállalkozó vevő elállása a szerződéstől

A vevő-vállalkozónak az eladó engedélyezheti, hogy 14 napon belül elálljon az adásvételi szerződéstől. Ha az Üzleti Vevő a tizennégy napos határidőn belül elállhat az adásvételi szerződéstől, akkor az Üzleti Vevő tudomásul veszi, hogy a visszatérített vételárat csökkentheti az áruk értékének csökkenése.

Ha a vevő vállalkozó, a vevőnek a visszaküldött áru állapotától, a garancia elvesztésétől és a visszaküldött áru aktuális árától függően felajánlható az adásvételi szerződéstől való elállás lehetősége. Az áru állapotát az eladó értékeli. Amennyiben nem sikerül mindkét fél számára elfogadható feltételekben megállapodni, az árut az Eladó költségére visszaküldik. Az A2E, s.r.o. jogosult a vevőt a felmerülő többletköltségekkel terhelni.

Ha a Vevő tizennégy napon belül elállhat az adásvételi szerződéstől, és az áru visszaküldése nem az eredeti csomagolásban történik, beleértve az összes alkatrészt és tartozékot, a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó fenntartja a jogot, hogy az ilyen visszaküldésért díjat számítson fel, mégpedig olyan összegben, amely kompenzálja az A2E, s.r.o. számára az áru újbóli értékesítésre történő bevezetéséhez szükséges költségeket.

A jóváírás kiállításakor a vevő (mind a fogyasztó, mind a vállalkozás) személyazonossági igazolványának bemutatását kérhetik a vevő tulajdonjogának védelme érdekében. Az OP elküldésével a vevő hozzájárul a személyes adatok II. pont szerinti feldolgozásához. (a személyes adatok védelméről szóló 122/2013. sz. törvény értelmében).

A vevő jogainak védelme érdekében, ha a vevő jogi személy, és visszatérítést kér a jóváírás közvetlen az üzletben történő visszafizetésével, a vonatkozó összeget csak az érintett jogi személy nevében eljárni jogosult személyeknek fizetjük ki, azaz a törvényes szervnek vagy olyan személynek, aki igazolja, hogy hivatalosan hitelesített meghatalmazással rendelkezik.

Az eladó eláll a szerződéstől, ha az áru árában hiba van:

A törvényben meghatározott esetek kivételével az eladó jogosult elállni a szerződéstől, ha az áru árában nyilvánvaló hiba van. A szerződéstől a jelen pont alapján a Vevő és az Eladó közötti adásvételi szerződésnek az A2E, s.r.o. által történő megkötését követő naptól számított 14 napon belül lehet elállni. lemondja a megrendelést, vagy más módon jelzi a Vevőnek, hogy eláll a szerződéstől. Ha a Vevő az áru vételárának legalább egy részét kifizette, ezt az összeget legkésőbb az Eladó általi elállást követő naptól számított 14 napon belül visszautalják a Vevő bankszámlájára.

VIII. Fizetési feltételek

Az Eladó a következő fizetési feltételeket fogadja el:

 1. készpénzben történő fizetés 5 000 EUR összeghatárig az áru átvételekor az átvételi ponton,
 • banki átutalással történő előrefizetés,
 • fizetés a fizetési terminálon keresztül az áru átvételekor az árusítóhelyen (hitelkártyával),
 • fizetés a bank internetes felületén keresztül (online fizetési kártya),
 • utánvétellel (a készpénzt a fuvarozó veszi át az ügyféltől),
 • számla ellenében történő fizetés esedékességgel (csak akkor, ha a hitelnyújtás feltételei teljesülnek),
 • részletre történő értékesítés (csak akkor, ha a vevő vállalkozó és megfelel a GRENKELEASING s.r.o. részletre történő értékesítésre vonatkozó feltételeinek).

Az áru a teljes kifizetésig és elfogadásig az eladó tulajdonában marad, de a kárveszély az áru vevő általi átvételekor száll át.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevőnek csak a saját belátása szerint kiválasztott fizetési módokat ajánlja fel.

A vevő számlázási adatai nem módosíthatók visszamenőlegesen a megrendelés feladása után.

Bankkártyás fizetés esetén a Vevő köteles a bankkártyáján lévő adatokat védeni és a PIN-kódját elrejteni.

IX. Szállítási feltételek

1. A szállítás módszerei

Az Eladó a következő szállítási módokat biztosítja vagy szervezi meg:

– személyes gyűjtemény

– szállítással történő küldés

Az egyes közlekedési módokat az egyes szolgáltatások aktuális elérhetőségének megfelelően és az eladó kapacitásának figyelembevételével kínáljuk. Vis maior vagy az információs rendszer meghibásodása esetén az Eladó nem vállal felelősséget az áru késedelmes szállításáért.

2. Egyéb feltételek

Az interneten keresztül előre kifizetett megrendelés átvétele esetén az Eladó vagy szerződéses partnere a kár megelőzése és a bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosásának megakadályozása érdekében kérheti a személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél) bemutatását. Ha a vevő jogi személy, az áruk kiadása vagy a jóváírás visszafizetése csak a jogi személy törvényes szervének, a hitelesített meghatalmazással igazolt személynek vagy a weboldalon a vevő profiljában „adminisztrátorként” feltüntetett személynek engedélyezett. www.tiler-market.hu. Ezen dokumentumok bármelyikének bemutatása nélkül az Eladó vagy szerződéses partnere megtagadhatja az áru leszállítását.

A vállalkozó vevő köteles (a fogyasztónak ajánlott ezt az eljárást követni) a szállítmány állapotát (csomagok száma, a cég logójával ellátott szalag sértetlensége, a doboz sérülése) a fuvarozóval együtt azonnal a kézbesítéskor a mellékelt szállítólevél alapján ellenőrizni. A vevőnek jogában áll megtagadni az olyan szállítmány átvételét, amely nem felel meg az adásvételi szerződésben foglaltaknak, például. hiányos vagy sérült. Ha a vevő átveszi a sérült szállítmányt a fuvarozótól, akkor a fuvarozó átadási jegyzőkönyvében le kell írni a sérülést.

A hiányos vagy sérült szállítmányt azonnal jelenteni kell e-mailben a info@tiler-market.com címre, a fuvarozóval közösen kárbejelentést kell készíttetni, és azt e-mailben vagy postai úton haladéktalanul el kell küldeni az eladónak. A hiányosságra vagy a küldemény külső sérülésére vonatkozó további állítások nem fosztják meg a vevőt a tétel követelésének jogától, de lehetőséget adnak az eladónak annak bizonyítására, hogy nem történt meg az adásvételi szerződés megszegése.

X. Jótállási feltételek

Az árukra vonatkozó jótállási feltételeket az A2E, s.r.o. panaszeljárás és a vonatkozó szlovák jogszabályok szabályozzák. A vásárlást igazoló bizonylat a jótállási jegyként szolgál.

XI. Záró rendelkezések

Az A2E, s.r.o. és a Vevő közötti vitás kérdések bíróságon kívül is rendezhetők. Ilyen esetben a vevő – fogyasztó kapcsolatba léphet a bíróságon kívüli vitarendezési szervvel, amely például a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI Inspectorate for Žilina Region, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1), vagy a vitát a kijelölt ODR platformon (online vitarendezés RSO) keresztül rendezheti. Az Eladó azt ajánlja a Vevőnek, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Eladóval a helyzet megoldása érdekében, mielőtt peren kívüli vitarendezéshez folyamodna.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG), összhangban az Art. Ezen egyezmény 6. cikke nem alkalmazandó.

Az A2E, s.r.o. kapcsolattartó e-mail címe: info@a2e.sk. Az eladó azonban azt javasolja, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül vegye fel vele a kapcsolatot.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020.11.01-től érvényesek és hatályosak, és hatályon kívül helyezik az ÁSZF korábbi változatát. Az Eladó fenntartja a jogot az ÁSZF előzetes értesítés nélküli módosítására.